divendres, 28 de gener de 2011

LA MEMÒRIA I L'OBLIT. UN LLIBRE NECESSARI I VALENT.Convencido de que achegar á sociedade o nome das vítimas, as voces e os lugares é insuficiente, o autor afonda na memoria colectiva ata dar cos que compuxeron o heterodoxo grupo dos erguidos en armas contra a II República, os cómplices necesarios, as razóns da súa alianza e o porqué dos seus actos e do seu acomodo no partido único. En A memoria e o esquecemento tamén aparece recollido como, despois de trinta e nove anos, moitos deles iniciaron un doce aggiornamento que os levou a atravesar o Rubicón da transición convertidos en demócratas. Froito da súa pescuda en arquivos do país pouco explorados ata o momento, Gonzalo Amoedo analiza de forma exhaustiva neste libro a organización interna da Falanxe na provincia de Pontevedra. O autor informa dos distintos sectores da sociedade que participaron nos actos da represión que se produciron durante os anos da ditadura franquista achegando datos e materiais que serán de inescusable referencia no futuro. 

Convençuts de que fer arribar a la societat el nom de les víctimes, les veus i els llocs és insuficient, l'autor profunditza a la memòria col·lectiva  fins a donar amb aquells que van composar l'heterodox grup dels aixecats en armes contra la II República, els còmplices necessaris, les raons de la seva aliança i el perquè dels seus actes i el seu acomodament en el partit únic. En "La memòria i l'oblit" també apareix recollit com, després de trenta-nou anys, molts dels que van iniciar un doce aggiornamento que els va portar a travessar o Rubicón de la transició convertits en demòcrates. Fruit de la seva recerca en arxius del país poc explorats fins ara, Gonzalo Amoedo analitza de forma exhaustiva en aquest llibre l'organització interna de Falange a la província de Pontevedra. L'autor informa dels diferents sectors de la societat que van participar els actes de la repressió que es van produir durant els anys de la dictadura franquista aportant dades i materials que seran d'inexcusable referència en el futur.

Aplaudim el valor de l'autor i el seu magnífic treball, tot esperant que el seu exemple arribi fins altres investigadors i historiadors, que treguin dels arxius tots els noms dels que ara són demòcrates i abans membres de l'aparell de la dictadura. Recordem que fa poc es va honorar institucionalment a un d'aquest espècimens, per a la nostra vergonya, que seria uns dels que encapçalarien el llibre sobre els falangistes il·lustres de Catalunya.